نحوه دریافت گواهی همایش

تصویر گواهی های صادر شده توسط دبیرخانه همایش، به تدریج از طریق ایمیل برای عزیزان ارسال می گردد. در عین حال، متقاضیان دریافت اصل گواهی ها، می توانند پس از هماهنگی تلفنی با دبیرخانه دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، در روزهای اداری از ساعت 8 صبح الی 14 به دبیرخانه دانشکده (سرکار خانم میرزایی) مراجعه نمایند.
لطفا جهت هماهنگی های لازم، حتما قبل از مراجعه، با شماره تلفن 29902530 (سرکار خانم میرزایی) و یا 29902256 (جناب آقای صادقی) تماس حاصل فرمایید.

تصویر گواهی های صادر شده توسط دبیرخانه همایش، به تدریج از طریق ایمیل برای عزیزان ارسال می گردد. در عین حال، متقاضیان دریافت اصل گواهی ها، می توانند پس از هماهنگی تلفنی با دبیرخانه دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، در روزهای اداری از ساعت 8 صبح الی 14 به دبیرخانه دانشکده (سرکار خانم میرزایی) مراجعه نمایند. 

لطفا جهت هماهنگی های لازم، حتما قبل از مراجعه، با شماره تلفن 29902530 (سرکار خانم میرزایی) و یا 29902256 (جناب آقای صادقی) تماس حاصل فرمایید.

3 هفته،2 روز پیش